Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.gok.info.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.info.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Rozpoczęto procedurę przystosowania strony do standardu WCAG 2.1.
 • Przewidywany czas zakończenia aktualizacji strony marzec 2021 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Jerzy Maciejewski
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
  Plac Wolności 2
  62-530 Kazimierz Biskupi
 • E-mail: gok.kazimierz@wp.pl
 • Telefon: 63 241 14 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.